Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|451515.3.PEG.533
 MDSHFVYIVK CSDGSLYTGY AKDVNARVEK HNRGQGAKYT KVRRPVHLVY
 QEMYETKSEA LKREYEIKTY TRQKKLRLIK ER

Result Information