Nakai server

Query Information

ORIGIN Gram-negative bacterium
BEGIN
>FIG|158879.11.PEG.1403
 METTVSKLER QIEERLKGVS EYESININHR LGKLLDSYDI PDVAKVACLT
 IDTSMRHLDD ITYNHLSKHS ILIGDLISAH FYTLLAEIND LSFQNEISKA
 IVEINELKSS LHHQALNDYE ISQAIVKIET LFPYITLSHF GINIDESEIY
 NYLFEDMSDY YPSYFKKYNQ SEVKHYLHDI QKSYLKSRGN 

Result Information